Privacyverklaring

Wie zijn wij

Ik ben op gewicht, gevestigd in Leidschendam-Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: https://ikbenopgewicht.nl
email: info@ikbenopgewicht.nl
mobiel: +31 (6) 24546093

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik ben op gewicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik ben op gewicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheidsgegevens, zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie, slaapritme, menstruatiecyclus, ziektebeeld en overige klachten
 • Alle vragen die nodig zijn om een juiste intake te kunnen voeren en in het intakeformulier staan vermeld
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zodoende wordt voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons. Dit kan door een email te sturen naar info@ikbenopgewicht.n. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens

Ik ben op gewicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen (video)bellen, WhatsAppen, of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling

Ik ben op gewicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Denk hierbij aan gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik ben op gewicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ik ben op gewicht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik ben op gewicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd:

 • Personalia, adresgegevens e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Geboortedatum, geslacht en gegevens over de gezondheid worden bewaard tot maximaal zes maanden na het beëindigen van het begeleidingstraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik ben op gewicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien geen sprake is van een wettelijke verplichting zal het verstrekken van gegevens aan derden uitsluitend plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik ben op gewicht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook worden analytische cookies gebruikt, die maken geen inbreuk op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ik ben op gewicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ikbenopgewicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Indienen klacht

Ik ben op gewicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik ben op gewicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar info@ikbenopgewicht.nl. Dat kan natuurlijk ook, wanneer je andere vragen hebt over deze privacyverklaring.